Disclaimer

De adviezen in dit antibioticaformularium van zowel het Rijnstate Ziekenhuis als het Slingeland Ziekenhuis zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld door zowel de Commissie Antibiotica Beleid Rijnstate, als de Antibioticacommissie Slingeland Ziekenhuis.

De adviezen en richtlijnen hebben een algemeen karakter en kunnen daarom niet zonder meer worden toegepast. Zij moeten door de gebruiker beoordeeld worden en zonodig aangepast aan de omstandigheden. 
 
Er is dus een eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker bij de toepassing van de adviezen en richtlijnen van dit Antibioticabeleid Rijnstate / Slingeland.